Sukces 7th Sea i 10 najlepszych zbiórek społecznościowych RPG (infografika)

W ostat­nim mie­siącu znacz­nie czę­ściej zaglą­da­łem na Kick­star­ter, cie­kaw fini­szu  kam­pa­nii zbiórki społecznościowej na drugą edycję gry 7th Sea.
Kam­pa­nia zakoń­czyła się feno­me­nal­nym, bo rekor­do­wym suk­ce­sem – zgromadzono 1.3 mln dola­rów. Do jed­no­roż­ca star­tu­po­wego daleko, szału nie ma, ale też jest faj­nie jak to mawiał Grze­gorz Halama.
Ani L5R, ani 7th Sea nie leży w moim guście, jed­nak wiem że gry mają bar­dzo dużą bazę fanów (w tym także w Pol­sce). Pewnie jednak przy­słó­wek spo­sobu nie na miej­scu już w odnie­sie­niu do role playing games.

John Wick (autor) i kampania jest szcze­gó­łowo roz­pi­sana - pozostaje ewen­tu­alnie pocze­kać na wyda­nia poszcze­gól­nych tytu­łów i przyj­rzeć się im nama­cal­nie.

Znacz­nie cie­kaw­sze po zakoń­czo­nej zbiórce oka­zało się bada­nie Mor­rusa jakie prze­pro­wa­dził i opu­bli­ko­wał na łamach En World (badanie też może na wyrost ).
Poja­wiły się tam gry oraz ludzie czy firmy, które zgro­ma­dziły naj­więk­sze fundusze na Kick­star­te­rze (powy­żej 30 000 dola­rów).

Łatwo zauwa­żyć można, że wspie­rani są twórcy, któ­rzy są znani z tego że są znani (lub takież gry).
Warto zaob­ser­wo­wać rów­nież kore­la­cję sta­rych tytu­łów z tymi nowymi fundowa­nymi spo­łecz­no­ściowo.

Cał­ko­wita kwota pozy­ska­nych pie­nię­dzy na te gry, opiewa na kwotę 21 milionów dolarów. Podobna jest więc do tej o któ­rej pisało ICv2 (cały rynek RPG wg. IcV2 wart jest 25 milionów dolarów, dane na lato 2015)

Zatem będziemy otrzy­my­wać gry znane z tego że są znane? Lub Indie(N)Owa­cje, przewijające się w wybranych feedach  ?

Infografika
[full-post]

Prześlij komentarz

MKRdezign

{facebook#gitgames} {twitter#gitgames} {google-plus#GitgamesBlogspotRPG}

Formularz kontaktowy

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *

Obsługiwane przez usługę Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget