Geekies Awards 2015 - nominacje w kategorii role playing games

Board Game Geek, angiel­sko­ję­zyczny por­tal będący jed­no­cze­śnie kom­pen­dium wie­dzy o grach z całego świata już po raz szó­sty nomi­nuje gry w kate­go­rii role play­ing games.
Board Game Geek ofe­ruje mię­dzy innymi recen­zje gier, instruk­cje do gier w różnych języ­kach, fora dys­ku­syjne o grach, o zasa­dach i mody­fi­ka­cjach zasad, tar­go­wi­sko gier plan­szo­wych, przy­kła­dowe zdję­cia gier i inne infor­ma­cje. Tworzony jest przy współ­pracy zare­je­stro­wa­nych człon­ków z całego świata.
Geekies, czyli Gol­den Geek Awards przy­zna­wane są w kate­go­rii gier planszowych już od dzie­się­ciu lat. Sześć lat temu nagrodę roz­sze­rzono o gry fabu­larne, rok póź­niej o gry wideo. Nagrody wyła­niane są metodą Schultza przez użyt­kow­ni­ków ser­wi­sów: board­ga­me­geek.com, rpg­geek.com i vide­oga­me­geek.com.
Swoje głosy można odda­wać jesz­cze przez tydzień, do 18 marca 2016 (23:59 CST).
Poni­żej lista nomi­na­cji Geekies RPG, pozo­stałe kate­go­rie (gry planszowe i wideo) w wątku 10th Annual Gol­den Geek Awards – Nomi­nees Anno­un­ced for 2015 – Vote Now!

Game of the Year

 • Baker Street RPG
 • Blades in the Dark
 • The Cypher System
 • Deluxe Tunnels & Trolls
 • Downfall
 • FAITH: The Sci-Fi RPG
 • Fall of Magic
 • Fantasy AGE
 • Feng Shui 2
 • HeroQuest Glorantha
 • Lone Wolf Adventure Game
 • Lovecraftesque
 • Ten Candles
 • Urban Shadows
 • The Warren

Best Artwork & Pres.

 • Cthulhu Britannica: London
 • The Dracula Dossier: Director's Handbook
 • Fall of Magic
 • Feng Shui 2
 • Lone Wolf Adventure Game
 • Mouse Guard (2nd Edition)
 • Pathfinder Roleplaying Game Bestiary 5
 • Pathfinder Unchained
 • Ruins of the North
 • Star Wars: Force and Destiny Beginner Game
 • Star Wars: Force and Destiny Core Rulebook
 • Sword Coast Adventurer's Guide
 • Symbaroum Core Rulebook
 • The Warren

Best Supplement

 • Cthulhu Britannica: London
 • The Dracula Dossier: Director's Handbook
 • Dracula Unredacted
 • Dungeon Master's Screen (D&D 5e)
 • Pathfinder Unchained
 • Star Wars: Force and Destiny Game Master's Kit
 • Sword Coast Adventurer's Guide

Best Podcast

 • Discern Realities
 • Fear the Boot
 • The Gauntlet Podcast
 • The Good Friends of Jackson Elias
 • The Jank Cast
 • Ken and Robin Talk About Stuff
 • The Misdirected Mark Podcast
 • Miskatonic University Podcast
 • NPC Cast
 • One Shot
 • Play On Target [right-post]

Prześlij komentarz

MKRdezign

{facebook#gitgames} {twitter#gitgames} {google-plus#GitgamesBlogspotRPG}

Formularz kontaktowy

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *

Obsługiwane przez usługę Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget