Perium.pl (aktualizacja 2)


Obiecuję że to już naprawdę ostatnia aktualizacja dotycząca Perium.pl, bo jeszcze ktoś posądzi mnie o to że partycypuje zyski z tego startupu (hah).

Otrzymałem kilka maili odnośnie odpowiedzi prawnika, dlatego zamieszczam ją  za zgodą P. Matysika z Perium.pl.

W międzyczasie okazało się również, że za pośrednictwem Perium.pl, Autor może w ten sposób sprzedawać swój produkt fizyczny, czyli np. wykonany w technologii druku na żądanie podręcznik do gry.
Moim zdaniem brzmi to naprawdę świetnie, przykładowo to szansa dla takich podręczników jak  wydana przez Nimsarna Ścieżka.
Więcej informacji na ten temat tutaj: https://perium.pl/jaktodziala/sale
Odpowiedź prawnika:

---------

"

"Autor (...) ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystywanie tych materiałów w swoim Produkcie."

W umowie zdanie z tym zapisem ma inne brzmienie - Autor oświadcza, że dopełnił wszelkich formalności niezbędnych do wykorzystywania tych materiałów w swoim Produkcie i ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystywanie tych materiałów w swoim Produkcie.Jest to fragment pewnej całości. To co zostało zacytowane jest wyrwane z kontekstu, a więc nie stanowi całości a tym samym odnośnika do dyskusji. Poprzez wyrywanie fragmentów z całości można każdą rzecz uznać za niezgodne z prawemCały tekst brzmi: Autor oświadcza, iż Produkt (tak w całości jak i w części) jest Produktem oryginalnym, nie stanowi kopii ani łudząco podobnej kreacji, nie zawiera także zapożyczeń z innego dzieła mogących naruszać prawa osób trzecich oraz jest wykonany pod względem merytorycznym, formalnym i językowym ze starannością i na poziomie wymaganym przy wydawaniu tego rodzaju Produktów. W przypadku wykorzystania materiałów osób trzecich (rysunki, wykresy itp.) Autor oświadcza, że dopełnił wszelkich formalności niezbędnych do wykorzystywania tych materiałów w swoim Produkcie i ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystywanie tych materiałów w swoim Produkcie..

Autor tylko przyznaje w nim, że wszystko co składa się na produkt jest jego dziełem, nie narusza praw osób trzecich a jeżeli tak to ma zgodę na ich wykorzystanie i jest w stanie ja wykazać.Odnosi się tylko do materiałów należących do osób trzecich. Dorzucenie w umowie do tego zapisu o pełnej odpowiedzialności nie jest niczym nadzwyczajnym. Jest tylko dodatkowym wzmocnieniem oświadczeni autora i ochrona dla portalu.Trudno się dziwić, ze portal chce takiego oświadczenia z takim zagrożeniem. Nawet gdyby nie było tego zapisy portal i tak miałby prawo pozwać autora z działanie na jego szkodę poprzez [podanie mu nieprawdziwych informacji o produkcie i narażeniu na odpowiedzialność wobec osób trzecich.Wskazany zapis figuruje także w regulaminie. A t en zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego powinien spełniać pewne wymagania. To znaczy, że jego zapisy nie mogą być niedozwolone.Art. 3853. W razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności:

1) wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie,

2) wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

3) wyłączają lub istotnie ograniczają potrącenie wierzytelności konsumenta z wierzytelnością drugiej strony,

4) przewidują postanowienia, z którymi konsument nie miał możliwości zapoznać się przed zawarciem umowy,

5) zezwalają kontrahentowi konsumenta na przeniesienie praw i przekazanie obowiązków wynikających z umowy bez zgody konsumenta,

6) uzależniają zawarcie umowy od przyrzeczenia przez konsumenta zawierania w przyszłości dalszych umów podobnego rodzaju,

7) uzależniają zawarcie, treść lub wykonanie umowy od zawarcia innej umowy, nie mającej bezpośredniego związku z umową zawierającą oceniane postanowienie,

8) uzależniają spełnienie świadczenia od okoliczności zależnych tylko od woli kontrahenta konsumenta,

9) przyznają kontrahentowi konsumenta uprawnienia do dokonywania wiążącej interpretacji umowy,

10) uprawniają kontrahenta konsumenta do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w tej umowie,

11) przyznają tylko kontrahentowi konsumenta uprawnienie do stwierdzania zgodności świadczenia z umową,

12) wyłączają obowiązek zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za świadczenie nie spełnione w całości lub części, jeżeli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej wykonania,

13) przewidują utratę prawa żądania zwrotu świadczenia konsumenta spełnionego wcześniej niż świadczenie kontrahenta, gdy strony wypowiadają, rozwiązują lub odstępują od umowy,

14) pozbawiają wyłącznie konsumenta uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia,

15) zastrzegają dla kontrahenta konsumenta uprawnienie wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieoznaczony, bez wskazania ważnych przyczyn i stosownego terminu wypowiedzenia,

16) nakładają wyłącznie na konsumenta obowiązek zapłaty ustalonej sumy na wypadek rezygnacji z zawarcia lub wykonania umowy,

17) nakładają na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania lub odstąpił od umowy, obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego,

18) stanowią, że umowa zawarta na czas oznaczony ulega przedłużeniu, o ile konsument, dla którego zastrzeżono rażąco krótki termin, nie złoży przeciwnego oświadczenia,

19) przewidują wyłącznie dla kontrahenta konsumenta jednostronne uprawnienie do zmiany, bez ważnych przyczyn, istotnych cech świadczenia,

20) przewidują uprawnienie kontrahenta konsumenta do określenia lub podwyższenia ceny lub wynagrodzenia po zawarciu umowy bez przyznania konsumentowi prawa odstąpienia od umowy,

21) uzależniają odpowiedzialność kontrahenta konsumenta od wykonania zobowiązań przez osoby, za pośrednictwem których kontrahent konsumenta zawiera umowę lub przy których pomocy wykonuje swoje zobowiązanie, albo uzależniają tę odpowiedzialność od spełnienia przez konsumenta nadmiernie uciążliwych formalności,

22) przewidują obowiązek wykonania zobowiązania przez konsumenta mimo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez jego kontrahenta,wyłączają jurysdykcję sądów polskich lub poddają sprawę pod rozstrzygnięcie sądu polubownego polskiego lub zagranicznego albo innego organu, a także narzucają rozpoznanie sprawy przez sąd, który wedle ustawy nie jest miejscowo właściwy.

Nie uważam, aby dał się on zakwalifikować do jednej ze wskazanych kategorii.

 "W przypadku zgłoszenia roszczeń o czyny nieuczciwej konkurencji, nieuczciwych praktyk handlowych lub naruszenie praw autorskich osób trzecich w stosunku do Produktu (w całości, w części, w stosunku do materiałów osób trzecich) Autor poniesie wszelkie koszty związane z odszkodowaniem..."

Zapis ten uznałbym za dopuszczalny i zgodny z prawem.Zawiera on tylko wskazanie,. Że portalowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze ( zwrotne, regresowe) wobec autora z tytułu odpowiedzialności samego portalu za wskazane czyny jakich dopuścił się autor a odpowiedzialność na wstępie ponosi sam portal. To także jest tylko fragment pewnej całości. Z całości tej zdanie pierwsze moim zdaniem nie jest niezgodne z prawem.Zdanie drugie natomiast jest sprzeczne z prawem- ponieważ nikogo nie można umownie zmusić do wystąpienia w procesie zamiast siebie. O tym decydują powszechnie obowiązujące przepisy. A nie wola stron ."------------------

Tak więc drugi punkt zostanie poprawiony i tym samym problem zostaje rozwiązany.</blockquote>

Tagi:

Prześlij komentarz

MKRdezign

{facebook#gitgames} {twitter#gitgames} {google-plus#GitgamesBlogspotRPG}

Formularz kontaktowy

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *

Obsługiwane przez usługę Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget